Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แบบ Leaning Spiral โรงเรียนในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1- 7 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Leaning Spiral ของครูผู้สอนปฐมวัย 2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
บันทึกภาพ / ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800039
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
116
717
833
792336
22287
37520
800039
IP: 3.90.12.112
2019-04-22 04:17