Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน


Your image

นางพยุงศรี คนูดเซ่น

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


Your image

น.ส.ลำภู ประเทืองผล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ