Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล


Your image

นายไพโรจน์ สมจิตร์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


Your image

นางนันทนา คชกฤษ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

Your image

น.ส.ชุติกาญจน์ ส้มเทศ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

Your image

จ.ส.อ.วิสิษฐ์ ปุศยเวช

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

Your image

นายละออ บุญประเสริฐ

พนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาบุคคล

Your image

น.ส.กนกพร ศิลป์ศร

พนักงานพิมพ์ดีด

งานธุรการ

Your image

นางสาววริศรา จันทร์ปลูก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ