Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


Your image

นายธีระพร ทองเกิด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


Your image

นางประกาย แสนกล้า

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

Your image

นางสุภัตรา ชะเอม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

Your image

นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

Your image

นางนพภาภรณ์ ปุยทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานธุรการ

Darren Klein

นายสมโพธิ สุวรรณรัตน์

ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ