Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มนโยบายและแผน


Your image

นางณัฎฐิยา แก้วถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


Perry Larson

นางสาวพรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

Your image

นางสุพิชชา แสนสวย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

Your image

นายศรันย์กร ฐิติกรประภาพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

Your image

นางกชพรรณ เบญจานุกร

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

Your image

นายภมร สุขมาก

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ