Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


Your image

นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา