บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน ร.ร.คุณภาพ

31 มีนาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กับโรงเรียนคุณภาพระดับประถม ในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการ โครงการ และกิจกรรมตามโครงการคุณภาพ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2