คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน

ที่ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นางณัฏฐิยา   แก้วถาวรผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผนคลิก
2นายสาโรจน์  นุษพรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนคลิก
3นางสาวศศิธร อ่วมกลับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนคลิก
4นายอดุล  อ่อนละมูลนักวิคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนคลิก
5นางสาวทิพวรรณ ใจปราศัยนักวิคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนคลิก
6นางกชพรรณ  เบญจานุกรเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผนคลิก