วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพทางการศึกษา สร้างคนดี มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย”