กลุ่มกฏหมายและคดี

นายปรีชา รอดมี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย
และคดี

ประกาศจากกลุ่มกฏหมายและคดี