กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายภูวดล หอมทวนลม
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ..คลิก..

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ..คลิก..

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ..คลิก..

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 …คลิก…

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์