กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศึกราช-2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่ 2-พ.ศ.2545

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2-3

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546

3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3-พ.ศ.2553

3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2

3.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 2-4

4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา-พ.ศ.-2547

4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2551

4.3 พระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

4.4 พระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546

6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร-พ.ศ.2540

8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พ.ศ.2562


ระเบียบ/ข้อบังคับ


กฎ


หนังสือเวียนและอื่นๆ


แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.


คำสั่งหัวหน้า คสช.