กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประกาย แสนกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ระเบียบ หลักเกณฑ์

การแต่งการที่ถูกต้องตามระเบียบ-ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน น้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

คำสั่ง สพฐ. เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ