กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประกาย แสนกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ระเบียบ หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ