ผู้บริหาร

แผนผังหน่วยงานผู้บริหาร


นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


นายมานิตย์ สีสง่า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายสิทธิชัย สารมาศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายอดิศร โยธะชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2