ผู้บริหาร

แผนผังหน่วยงานผู้บริหาร


นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 090-9324595


นายมานิตย์ สีสง่า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 091-4939691
นายสิทธิชัย สารมาศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 088-3632242
นายอดิศร โยธะชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-1214157