ผู้บริหาร

แผนผังหน่วยงานผู้บริหาร


นายรังสรรค์ คำชาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-8728084นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-3263551