ผู้บริหาร

แผนผังหน่วยงานผู้บริหาร


นายวีระ บัวผัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 061 6845891

นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 032-473860

นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 090-2502974

นายชาญณรงค์ อินอิว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 095-6266619