กลุ่มนโยบายและแผน

นางณัฏฐิยา แก้วถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน

ประกาศจากกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฎิบัติการประจำปี

    งานติดตาม ประเมินและรายงานผล

    กลุ่มนโยบายและแผน สพฐ

    ประชาสัมพันธ์