ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง      อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3246 1752 หมายเลขโทรสาร   0 3246 1752 ต่อ 204 เว็บไซต์ (Website)  http://www.pbi2.go.th  พิกัดตำบลทางภูมิศาสตร์ ละติจูด (Latitude)  12.930582 เหนือ (N) ลองจิจูด (Longitude)  99.906088 ตะวันออก (E)

ที่รายการผอ.เขตรอง ผอ.เขตบุคลากร ทางการศึกษาลูกจ้าง ประจำลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิ้น
1ผู้บริหารการศึกษา134
2กลุ่มอำนวยการ55515
3กลุ่มนโยบายและแผน6 6
4กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร235
5กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์819
6กลุ่มบริหารงานบุคคล7119
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา112
8กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.ศึกษานิเทศก์
2.ธุรการ


–  

4
1


1


4
2
9กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา4116
10หน่วยตรวจสอบภายใน11
11กลุ่มกฎหมายและคดี11
รวมทั้งสิ้น134081264