คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นางนิภา อยู่เย็นผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
2นางสาวอาภาพร สังข์ทองนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
3นายภูวดล หอมทวนลมนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
4นางวรรธนา ปุศยเวชนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
5นางวริศรา อารีอบนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
6นางอรณิชา บุปผาชาติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
7นางนิรัชพร เทียนฟักเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
8นางสาวอุษา หอมจริงเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก