คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นายภูวดล หอมทวนลมผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
2นางสาวอาภาพร สังข์ทองนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
3นางนิภา อยู่เย็นเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
4นางสาวสุลัคณา แสงศิลาเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
5นางวริศรา อารีอบนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
6นางอรณิชา บุปผาชาติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
7นางกันต์กมล บุญนำศิริจิตนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
8นางนิรัชพร เทียนฟักเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิก
9นางสาวสรารัตน์ สุขสีเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คลิ