คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นางประกาย แสนกล้าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
2นางชุติกาญจน์ ส้มเทศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
3จ.ส.อ.วิสิษฐ์  ปุศยเวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
4จ.ส.อ.วิวัฒน์    ไตรยุทธชัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
5นางนันทนา คชกฤษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
6นายณภัทร  คงเจริญวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
7นายอรรถกร  วรยศนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก
8นายละออ บุญประเสริฐพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลคลิก