คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นางฉันทสา พุ่มไสวผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคลิก
2นางสาวสิริลักษณ์ เข็มเมืองผู้รับเหมาบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคลิก