คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ชื่อ-นาสกุลตำแหน่งกลุ่มคู่มือ
1นางอังคณา เลิศล้ำศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
2นายพงษ์โรจน์ เรืองศรีศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
3นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
4นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
5นายเอกลักษณ์ พุดเหียงศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
6นางสาวอรพินท์ น้อยคำศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
7นางณิชรญา ใจเด็ดศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
8นางสาวนภัสนันต์ ฆังคัสสะศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
9นาวสาวชลมาศ วิศรุตศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
10นางสาวอมรรัตน์ คันชั่งศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
11นางสาวเบญจนาฏ หว่านผลศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
12นางสาวกาญจนา สุขสำราญศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก
13นางสาววริศรา จันทร์ปลูกผู้รับเหมาบริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคลิก