แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง  ..>>คลิก<<..
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ..>>คลิก<<..
O3 อำนาจหน้าที่  ..>>คลิก<<..
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  ..>>คลิก<<..
O5 ข้อมูลการติดต่อ  ..>>คลิก<<..

การประชาสัมพันธ์

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ..>>คลิก<<..
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  ..>>คลิก<<..
O8 Q & A  ..>>คลิก<<..
O9 Social Network  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี  ..>>คลิก<<..
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  ..>>คลิก<<..
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ..>>คลิก<<..

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ..>>คลิก<<..

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ..>>คลิก<<..
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ..>>คลิก<<..
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ..>>คลิก<<..
O17 E-Service  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ..>>คลิก<<..
O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  ..>>คลิก<<..  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ..>>คลิก<<..

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ..>>คลิก<<..
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ..>>คลิก<<..
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ..>>คลิก<<..
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O28 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ..>>คลิก<<..
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร  ..>>คลิก<<..
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ..>>คลิก<<..

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ..>>คลิก<<..
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ..>>คลิก<<..

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ..>>คลิก<<..

 แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  ..>>คลิก<<..
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  ..>>คลิก<<..
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ..>>คลิก<<..
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ..>>คลิก<..

ITA 2565