กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประกาย แสนกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ระเบียบ หลักเกณฑ์

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์