คู่มือ การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี (ฉบับสมบูรณ์) (anyflip.com)