คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศรายละเอียด เรื่อง รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

Read more