คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

ประกาศรายละเอียด เรื่อง รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

Read more