พันธกิจ

  1. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่ายอย่างมีระบบพร้อมการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างทั่วถึง
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และการบริการวิชาการ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
  5. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย