เป้าประสงค์

“มีระบบเทคโนโลยีเพิ่อการจัดการและบริการที่มีคุณภาพทันสมัย รวดเร็ว มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับการใช้งาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิถภาพ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีที่มีคุณภาพและการบริหารและการบริการ”