ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย

  • นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 081-8728084
  • นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 082-3263551
  • นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 094-3512095
  • นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 093-5466419
  • นางประกาย แสนกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 0909784845