พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามเเนวทางของ PISA โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนของสถานศึกษา

พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย โดยมี บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ และกลุ่มไอซีที

พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ

Read more

ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวช ครบ 200 ปี

จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม

Read more

ประชุมแจ้งข้อราชการจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพฯ

ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน

Read more

ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

พุธที่ 26 มิถุนายน พ

Read more

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

พุธที่ 26 มิถุนายน พ

Read more

นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านยางชุม

Read more

O33 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 ภาค ค

เสาร์ที่ 22 มิถุนายน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

Read more