เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน ๑๑ รายการ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more