ITA Online 2023 (แบบ OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง  ..>>คลิก<<..
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ..>>คลิก<<..
O3 อำนาจหน้าที่  ..>>คลิก<<..
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  ..>>คลิก<<..
O5 ข้อมูลการติดต่อ  ..>>คลิก<<..
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  ..>>คลิก<<..
O8 Q & A  ..>>คลิก<<..
O9 Social Network  ..>>คลิก<<..
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

 การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ..>>คลิก<<..
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  ..>>คลิก<<..
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ..>>คลิก<<..

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ..>>คลิก<<..
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ..>>คลิก<<..
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ..>>คลิก<<..  
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ..>>คลิก<<.. 
O18 E-Service  ..>>คลิก<<..
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O19 การจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  ..>>คลิก<<..  
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ..>>คลิก<<..
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน  ..>>คลิก<<..
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O25 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ..>>คลิก<<..
O26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี  ..>>คลิก<<..
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดที่ 10   การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ..>>คลิก<<..
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  ..>>คลิก<<..
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  ..>>คลิก<<..

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  ..>>คลิก<<..
O35 การการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ..>>คลิก<<..

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ..>>คลิก<<..
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ..>>คลิก<<..
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดย่อย 10.2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ..>>คลิก<<..
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  ..>>คลิก<<..
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ..>>คลิก<<..

มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ..>>คลิก<<..
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ..>>คลิก<<..