คู่มือกลุ่มงาน

  • กลุ่มอํานวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี