รายชื่อผู้เข้ารับกำรพัฒนาข้ำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว. PA : Performance Agreement)จำนวน 4 รุ่น ในวันที่22 – 25 พฤศจิกำยน 2564 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2