ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญครั้งที่ 37 – 39

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบ.ส.) รุ่นที่ 14

Read more

การอบรมวิธีตรวจสอบสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA

Read more

ผลการพิจารณาคัดเลือกประกวดสื่อนวัตกรรมโครงการครูดีวิถีใหม่ภาใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม “

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

Read more

การ​อบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​การพัฒนา​ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐาน

Read more

ขอความอนุเคราะห์​ประชาสัมพันธ์​ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้ระดับชาติ เรื่องถอดกับดักคอร์รัปชัน

Read more

ประชาสัมพันธ์​เชิญชวน​บุคลากร​ใน​โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ผ่านระบบอนนไลน์ Zoom Cloud Meeting รุ่นที่ 4

Read more

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้อนนไลน์วังจันทร์เกษม”

Read more

แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รีบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ”บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล

Read more

การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

Read more

การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ-และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-และยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

Read more

ซักซ่อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning in 21 Century

Read more

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวัจัยทางการศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 16

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Read more

แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

Read more

การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว 21 , ว 23 ในปีการศึกษา 2563

Read more

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาติให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

Read more

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

Read more

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และแก้ไขเพิ่มเติม

Read more