แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร”

Read more

การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

Read more

พิธีเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับฯ ผ่านระบบทาง เว็บไซต์ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2566

ครูอาวุโส ประจำปี 25

Read more

การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad “ระยะที่สอง”

Read more

ครูดีไม่มีอบายมุข (เอกสาร๒) ๒ ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร )

Read more

ครูดีไม่มีอบายมุข (.เอกสาร๑. ) คำชี้แจงการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลรับโล่ประกาศเกียรติคุณคุณครูดีไม่มีอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๖๕ ปีที่๑๒

Read more

เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิซาการ ภายหลังการสัมมนาระตับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี ๒๕๖๖

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

การรวบรวมผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ ๑๒ ฉบับที ๑ ประจำปี ๒๕๖๖.”

Read more

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13

Read more

ขอแจ้งประกาศการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานให้ได้ ครูดีศรีเมืองเพชรประจำปีพุทธศักราช 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและการประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

Read more

ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ พ.ศ.2562

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

Read more

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

Read more

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)

Read more

การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more

ด่วนที่สุดการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

https://docs.google.

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคกลาง (จุดอบรมจังหวัดปทุมธานี)

Read more

ขอเชิญเข้ากิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “4 พัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมได้อย่างมืออาชีพ”

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ประชาชนหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล : The Embark English Language Learning for Kindergartens” (รหัสหลักสูตร 64084) รุ่นที่ 3 ปี 2565

Read more

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

Read more

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การรวบรวมผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ประจำปี 2565”

Read more

ขอแจ้งการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร”

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1

Read more

รายชื่อผู้เข้ารับกำรพัฒนาข้ำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว. PA : Performance Agreement)จำนวน 4 รุ่น ในวันที่22 – 25 พฤศจิกำยน 2564 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Read more

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน ว.PA

Read more

ขอเชิญศึกษานิเทศก์และครูในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Read more

การอบรมเชิงปฏบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สวจ.สพฐ.)รุ่นที่ 9

Read more

การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4 รูปแบบออนไลน์

Read more

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญครั้งที่ 37 – 39

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบ.ส.) รุ่นที่ 14

Read more

การอบรมวิธีตรวจสอบสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA

Read more

ผลการพิจารณาคัดเลือกประกวดสื่อนวัตกรรมโครงการครูดีวิถีใหม่ภาใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม “

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

Read more

การ​อบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​การพัฒนา​ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐาน

Read more

ขอความอนุเคราะห์​ประชาสัมพันธ์​ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3

Read more