เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e building)

Read more

แบบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 (แบบสขร.1)

สขร.1 เดือนมิถุนายน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)

Read more