สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กอ.สอ.สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ สังกัดอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำ จำนวน 121 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก