ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้ารายการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพขรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด