สพป.เพชรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

21 ธันวาคม 2563
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์