ชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ขั้นพื้นฐาน (O – NET)

4 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาต่างชาติ ชั้นประถมศึกษา สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 มีสนาม จำนวน 26 สนามสอบ