เยี่ยมสนามสอบ O-NET

13 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์