สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2564

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2