ตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

28 มิถุนายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.รัชนี กิจสอ ครูโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตเรีย และ น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีครูวิชาการจาก ร.ร.ขยายโอกาสฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด