ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.

30 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.เพชรบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายไพรัช มณีโชติ อดีต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี ร่วมกันประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นผู้รับการประเมิน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด