ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนในระบบ ประเภทไป-กลับ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งรูปแบบ On Site และ Online ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยมี นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 , นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และ นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มไอ ซี ที ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์