การศึกษาครอบครัว (Home School)

29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ้ญศรี ฉิมโหมด