สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่น 3

24 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA : Performance Agreement) ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 จำนวน 160 คน โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤษ ทรงฤทธิ์