สพป.เพชรบุรี เขต 2 พิจารณางบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบประมาณปี 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดตั้งและจัดเรียงลำดับงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นเร่งด่วน และขาดแคลนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน ในสังกัด โดยมีประธานศูนย์เครือข่าย ทุกศูนย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด