ประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

26 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง และ น.ส.นภัสนันท์ ฆังคัสสะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรมแกรม Google Meet โดยมีผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี