สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, ทีมบริหารฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น และการนำเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก