การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Video Conferemce (Zoom Meeting)

ดร.วีระ บัวผัน ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา, ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์, นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ รอง ผอ. สพป. เพชรบุรี เขต 2 และ นางวรนิษฐา บัวศิริ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Video Conferemce (Zoom Meeting )โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี