การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT)

ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE MEET ณ ห้องประชุมพินิตสมณการสพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี